MfN-Mediator

Teamcoach

Coach bij stress en burn out preventie

Vertrouwenspersoon

 

 

professioneel      |     oplossingsgericht     |     betrokken 

Bartels voor  Advies, Bemiddeling en Coaching 

– Advies –

Bartels | ABC zal eerst met u onderzoeken wat nodig is in de situatie die u wilt oplossen. Zij zal advies geven over de best passende  aanpak. Dit kan een bemiddeling (mediation) zijn tussen 2 of meerdere medewerkers binnen een team wanneer er een concreet geschil is, maar soms is ook iets anders nodig. Dan dient het team bijvoorbeeld conflictvaardiger te worden of opener en efficiënter te communiceren. Coaching van het team is dan meer geschikt om het team te ontwikkelen.

 

– Bemiddelingen | mediations bij samenwerkingsgeschillen –

Bartels | ABC wordt vooral gevraagd voor samenwerkingsgeschillen tussen teamleden, werkgever – werknemer en samenwerkingspartners. Haar werkwijze is oplossingsgericht met aandacht voor dat wat werkelijk speelt in het verhaal.

– Bemiddelingen | gespreksbegeleiding bij aanbestedingen –

Bartels | ABC  is een ervaren aanbestedingsjurist en heeft – als Mfn -mediator met advocatuurlijke achtergrond  – kennis van bemiddeling en conflictoplossing. Haar werkwijze is praktisch en oplossingsgericht binnen de juridische kaders van het aanbestedingsrecht.

Bartels | ABC wordt ingezet bij gespreksbegeleiding/bemiddeling bij aanbestedingsgeschillen. Zoals die tussen drie marktpartijen en een aanbestedende dienst, waarbij hoofd inkoop van een hogeschool na afloop vertelde:

Bartels | ABC werkt als of counsel voor Corvers Procurement Services bv en Bartels Sueters aanbestedingsadvocatuur bv.

 

– Coaching van teams –

Bartels | ABC haalt veel voldoening uit de begeleiding van teams in ontwikkeling. Door haar jarenlange ervaring met aanbestedingen is zij een goede gesprekspartner en coach bij inkoopteams. Teams die zichzelf willen verbeteren in communicatie en onderlinge samenwerking om op die manier nog betere resultaten te behalen vinden in haar een passende teamcoach. Een teamlid van een inkoopteam van een waterleidingmaatschappij zegt hierover:

– Coaching bij stress en burn out preventie –

Bartels | ABC begeleidt clienten die (teveel) stress  ervaren ter voorkoming van burn out. Zij gaat daarbij verder dan gedragsveranderingen, maar kijkt ook naar de diepere oorzaken van burn out, zoals bijvoorbeeld niet genomen rouw, of leven en werken met je passie in de schaduw. Deze aanpak zorgt ervoor dat sprake is van duurzaam herstel van vitaliteit, waardoor de kans op terugkeer van de klachten zich minimaliseert.

– Vertrouwenspersoon Integriteit en Ongewenste omgangsvormen-

Bartels | ABC wordt door organisaties ingezet als externe vertrouwenspersoon.  Het eerste doel van het werk van de Vertrouwenspersoon is opvang van de melder en het meedenken over de oplossing. Naast opvang en begeleiding van medewerkers zijn belangrijke kernactiviteiten: • het geven van informatie en voorlichting over het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag binnen de organisatie; • het geven van advies aan management en bestuur over signaleren en trends vanuit de ontvangen meldingen en het doen van suggesties ter verbetering.

Bartels | ABC voor Advies, Bemiddeling en Coaching.

Doodlopende vergaderingen, wirwar van communicatie

Doodlopende vergaderingen, wirwar van communicatie.

Wie kent het niet, dat je iemand een vraag stelt en dat een verhaal volgt waarvan je de draad kwijt raakt en 10 minuten later niet meer kunt volgen waar het nou eigenlijk over gaat? Of dat je in een teamvergadering zit en een half uur na aanvang van een agendapunt de discussie over iets wordt gevoerd waarvan je je afvraagt hoe jullie daar terecht zijn gekomen. Een wirwar van uitspraken en opmerkingen van ieder met veelal goede bedoelingen, maar waar de dialoog volledig op stuk loopt. Wat raak je daarvan verveelt.

 

Slechte communicatie maakt dat vergaderingen te lang duren en vaak weinig toegevoegde waarde hebben. Zeventig procent van de communicatie in organisaties blijkt te worden gevuld met zaken die de dialoog doen vastlopen. Wanneer de dialoog vastloopt wordt de verbinding tussen mensen verbroken en kunnen conflicten ontstaan.

Lees meer…

Wie kan me helpen? Wie komt me redden?

Wie kan me helpen? Dat is een hele duidelijke gebruikelijke vraag tussen collega’s die met elkaar samenwerken. Soms komt daar een positief antwoord op, soms niet. Maar beslist (her)ken je ook een ander type vraagsteller die dit op een andere manier doet bijvoorbeeld een iets andere toon of bijvoorbeeld passief, door te zuchten achter zijn bureau totdat je je op een bepaalde manier genoodzaakt voelt om te helpen of iets anders in je aangewakkerd wordt. Wat ook wel goed voelt. Ben jij misschien een Redder?

De Redder

Een Redder voelt zich prettig door iemand anders te redden. Dit is iets anders dan iemand helpen. Een Redder denkt, voelt en handelt voor de ander zonder te toetsen of dat ook gewenst is. Daarmee ontneemt hij de verantwoordelijkheid van de ander en maakt zich zelf onmisbaar. Redders lossen graag problemen van collega’s op en houden erg van harmonie. ‘ Kom maar laat mij het maar doen’ is een gevleugelde uitspraak van de Redder.

Het Slachtoffer

Misschien herken je je zelf in sommige situaties meer in de rol van het Slachtoffer. Het Slachtoffer doet alsof hij niets kan in de hoop dat een ander de verantwoordelijkheid oppakt. Slachtoffers klagen graag en voelen zich vaak minder dan anderen. Slachtoffers spreken graag in termen van ‘ja maar’, ‘ ik heb het nou eenmaal druk’, ‘ik kan er toch ook niets aan doen’ etc. Het zielige Slachtoffer doet vooral een appel op de Redder. Het irritante Slachtoffer doet een appel op de Aanklagersrol bij anderen.

De Aanklager

De Aanklager beleeft plezier in het anderen wijzen op fouten, zodat hij daar zelf een positief gevoel van eigenwaarde aan over houdt. Aanklagers kunnen zich richten op regels en procedures of op personen. Aanklagers vallen anderen aan en weten het altijd beter. Je hoort hun in termen van ‘aan jou heb ik ook niets’, ‘ik irriteer me enorm aan jou’ etc.

Lees meer…

Onderhandelingsruimte bij het oplossen van uitvoeringsgeschillen na aanbesteding

Mediation

Mediation kan een passende weg zijn bij het oplossen van geschillen over de uitvoering van een opdracht na aanbesteding. Deze uitvoeringsgeschillen kunnen snel en relatief goedkoop met een mediator worden opgelost. Bij mediation komt het geschil niet in de openbaarheid en brengt de vertrouwelijkheid met zich mee dat wat tijdens het mediationproces is gezegd niet tegen de betreffende partij kan worden gebruikt bij een eventuele latere procedure voor de rechter. Het belangrijkste voordeel van mediation bij uitvoeringsgeschillen is echter wel het behoud van de goede relatie tussen partijen. Partijen zoeken samen onder leiding van een mediator naar de oplossing van hun geschil waardoor geen onnodige beschadiging van relaties plaatsvindt. Er wordt zoveel mogelijk gezocht naar oplossingen waar beide partijen tevreden mee zijn.

Mogelijke uitkomsten mediation

Partijen kunnen in de mediation volledig zicht krijgen op de discussiepunten die spelen en de belangen die over en weer met de opdracht gemoeid zijn, de zakelijke strijdpunten worden uiteengerafeld. In de meeste gevallen kunnen die gezamenlijk worden opgelost.
Een andere uitkomst kan zijn dat in goed onderling overleg wordt besloten de overeenkomst tussentijds te beëindigen met verrekening van vorderingen over en weer. De opdrachtgever/aanbestedende dienst dient er dan rekening mee te houden dat de opdracht, indien die nog steeds dient te worden uitgevoerd, in beginsel opnieuw moet worden aanbesteed.
Veelal wordt in mediation ook de behoefte gevoeld om de opdracht te wijzigen. Dit kan slechts indien geen sprake is van een wezenlijke wijziging op de opdracht.  Lees meer…

Besluiten nemen in een team: samen de BOB

In mijn praktijk valt me telkens weer op dat het nemen van besluiten in een team een moeizaam en frustrerend proces kan zijn. Als er al – min of meer – gezamenlijk tot besluiten wordt gekomen dan worden ze in de dagelijkse praktijk vaak niet uitgevoerd, omdat men er toch niet achter blijkt te staan. Dit leidt tot frustraties en vaak tot conflicten.

Een gezamenlijk gedragen besluit, hoe doe je dat?

Hoe kun je als team tot een gezamenlijk gedragen besluit komen? Allereerst is natuurlijk van belang te analyseren en zo nodig af te stemmen voor welke beslissingen dit nodig is. Een besluit moet vaak ook simpelweg door de manager worden genomen, al dan niet na consultatie van de groepsleden. Het nemen van een besluit waar de meerderheid achter staat of met consensus vraagt veel vaardigheden van de groep. Hoe doe je dat?

Een goede aanpak voor een gezamenlijk gedragen besluit is BOB: van Beeldvorming, via Oordeelsvorming tot Besluitvorming. Deze aanpak vraagt samenwerken tussen groepsleden om tot een besluit te komen in plaats van de strijd aan te gaan wie wint.  Indien veel mensen in een team als primaire conflictstijl “Forceren” hebben (volgens Killman) dan zal dit verlammend werken op het besluitvormingsproces.  Mensen met deze voorkeursstijl willen vooral winnen en hun eigen mening doordrukken, ook wanneer dat de relatie met de ander onder druk zet.

Samen de BOB

Lees meer…