MfN-Mediator en teamcoach | oplossingsgericht, betrokken en onafhankelijk.

Bartels richt zich met name op samenwerkingsgeschillen tussen medewerkers en teamcoaching van (inkoop)teams. Vanuit haar onafhankelijke rol onderzoekt zij met partijen en adviseert wat nodig is om te komen tot een betere samenwerking. Soms is een mediation nodig om een concreet geschil op te lossen, soms een traject om het team te ontwikkelen in bijvoorbeeld conflictvaardigheden of het verbeteren van de communicatie. Altijd passend bij de behoefte aan ontwikkeling.

 

Waarom Bartels | ABC?

 

Advies, Bemiddeling of Conflictcoaching

Bartels | ABC zal eerst met u onderzoeken wat nodig is in de situatie die u wilt oplossen. Zij zal advies geven over de best passende  aanpak. Dit kan een bemiddeling (mediation) zijn tussen 2 of meerdere medewerkers binnen een team wanneer er een concreet geschil is, maar soms is ook iets anders nodig. Dan dient het team bijvoorbeeld conflictvaardiger te worden of opener en efficiënter te communiceren. Coaching van het team is dan meer geschikt om het team te ontwikkelen.

 

Bemiddelingen en gespreksbegeleiding bij aanbestedingen

Bartels | ABC  is een ervaren aanbestedingsjurist en heeft – als Mfn -mediator met advocatuurlijke achtergrond  – kennis van bemiddeling en conflictoplossing. Haar werkwijze is praktisch en oplossingsgericht binnen de juridische kaders van het aanbestedingsrecht.

Bartels | ABC wordt ingezet bij gespreksbegeleiding/bemiddeling bij aanbestedingsgeschillen. Zoals die tussen drie marktpartijen en een aanbestedende dienst, waarbij een van de betrokkenen na afloop vertelde:

schermafbeelding-2016-09-14-om-15-33-55

Bartels | ABC werkt als of counsel voor Corvers Procurement Services bv en Bartels Sueters aanbestedingsadvocatuur bv.

 

Bartels | ABC voor Advies, Bemiddeling en Conflictcoaching.

Onderhandelingsruimte bij het oplossen van uitvoeringsgeschillen na aanbesteding

Mediation

Mediation kan een passende weg zijn bij het oplossen van geschillen over de uitvoering van een opdracht na aanbesteding. Deze uitvoeringsgeschillen kunnen snel en relatief goedkoop met een mediator worden opgelost. Bij mediation komt het geschil niet in de openbaarheid en brengt de vertrouwelijkheid met zich mee dat wat tijdens het mediationproces is gezegd niet tegen de betreffende partij kan worden gebruikt bij een eventuele latere procedure voor de rechter. Het belangrijkste voordeel van mediation bij uitvoeringsgeschillen is echter wel het behoud van de goede relatie tussen partijen. Partijen zoeken samen onder leiding van een mediator naar de oplossing van hun geschil waardoor geen onnodige beschadiging van relaties plaatsvindt. Er wordt zoveel mogelijk gezocht naar oplossingen waar beide partijen tevreden mee zijn.

Mogelijke uitkomsten mediation

Partijen kunnen in de mediation volledig zicht krijgen op de discussiepunten die spelen en de belangen die over en weer met de opdracht gemoeid zijn, de zakelijke strijdpunten worden uiteengerafeld. In de meeste gevallen kunnen die gezamenlijk worden opgelost.
Een andere uitkomst kan zijn dat in goed onderling overleg wordt besloten de overeenkomst tussentijds te beëindigen met verrekening van vorderingen over en weer. De opdrachtgever/aanbestedende dienst dient er dan rekening mee te houden dat de opdracht, indien die nog steeds dient te worden uitgevoerd, in beginsel opnieuw moet worden aanbesteed.
Veelal wordt in mediation ook de behoefte gevoeld om de opdracht te wijzigen. Dit kan slechts indien geen sprake is van een wezenlijke wijziging op de opdracht.  Lees meer…

Besluiten nemen in een team: samen de BOB

In mijn praktijk valt me telkens weer op dat het nemen van besluiten in een team een moeizaam en frustrerend proces kan zijn. Als er al – min of meer – gezamenlijk tot besluiten wordt gekomen dan worden ze in de dagelijkse praktijk vaak niet uitgevoerd, omdat men er toch niet achter blijkt te staan. Dit leidt tot frustraties en vaak tot conflicten.

Een gezamenlijk gedragen besluit, hoe doe je dat?

Hoe kun je als team tot een gezamenlijk gedragen besluit komen? Allereerst is natuurlijk van belang te analyseren en zo nodig af te stemmen voor welke beslissingen dit nodig is. Een besluit moet vaak ook simpelweg door de manager worden genomen, al dan niet na consultatie van de groepsleden. Het nemen van een besluit waar de meerderheid achter staat of met consensus vraagt veel vaardigheden van de groep. Hoe doe je dat?

Een goede aanpak voor een gezamenlijk gedragen besluit is BOB: van Beeldvorming, via Oordeelsvorming tot Besluitvorming. Deze aanpak vraagt samenwerken tussen groepsleden om tot een besluit te komen in plaats van de strijd aan te gaan wie wint.  Indien veel mensen in een team als primaire conflictstijl “Forceren” hebben (volgens Killman) dan zal dit verlammend werken op het besluitvormingsproces.  Mensen met deze voorkeursstijl willen vooral winnen en hun eigen mening doordrukken, ook wanneer dat de relatie met de ander onder druk zet.

Samen de BOB

Lees meer…

Credo van een trainer

Voor een training of coaching

Sta ik stil en besef

Ik heb genoeg en ik ben genoeg

 

Niet perfect. Perfect zou teveel zijn

Ik ben menselijk en dat is genoeg

 

Er is niets dat de mens met wie ik straks werk

Kan denken of voelen of zeggen waar ik  geen deel aan heb

En dat ik niet in mezelf kan vinden.

 

Zo kan ik met hem zijn

Zo wil ik met hem zijn

Ik ben voldoende

Dat is voldoende

 

Joost Drenthe

Conflictmanagement bij beëindiging overheidscontracten – kennissessie 28 september a.s.

De uitvoering van een contract na aanbesteding loopt vaak niet zoals gewenst. Soms is beëindiging van de overeenkomst onoverkomelijk, maar meestal niet gewenst. Het kost veel geld en energie en meestal is een nieuwe aanbesteding noodzakelijk.

Integraal conflictmanagement waarbij (uitvoerings-)geschillen binnen een organisatie intelligent worden opgelost voorkomt voortijdige beëindiging van overheidscontracten waarbij een goede commerciële relatie wordt behouden. Tijdens de kennissessie wordt inzicht gegeven in de escalatie van conflicten en de efficiënte aanpak hiervan. Zie hier voor het volledige programma dat wordt uitgevoerd door de Aanbestedingsacademie.