Kenmerk van mediation is vrijwilligheid. Dit betekent dat het proces vrijwillig is, de aanwezigheid van partijen is vrijwillig, maar ook de gekozen oplossing is vrijwillig. Om mediation te kunnen afspreken heb je dus de commitment van beide partijen nodig. De commitment om samen eruit te willen komen.

Mediationclausule

Op een moment dat een geschil zich aandient kunnen partijen dus in onderling overleg mediation afspreken. Partijen bij een overeenkomst kunnen echter ook op voorhand afspreken dat als zich gedurende de looptijd van een overeenkomst een geschil voordoet dit via mediation zal worden opgelost. Er wordt dan een zogenaamde mediation clausule opgenomen. 

Indien aanbestedende diensten mediation willen afspreken voor uitvoeringsgeschillen na een gehouden aanbesteding, dan dienen zij ook een mediationclausule op te nemen in het bij de aanbestedingsdocumenten gevoegde concept-contract. Potentiële inschrijvers kunnen hier dan zo nodig op reageren bij nota van inlichtingen. Er zijn ook aanbestedende diensten die de toepassing van mediation in hun algemene voorwaarden of aanbestedings-en inkoopbeleid vastleggen, zoals bijvoorbeeld Energiefonds Overijssel. Dit maakt dan veelal deel uit van een algemeen beleid binnen de organisatie om te proberen geschillen eerst via mediation op te lossen.

 

 

Mediationclausule

 

1|    Ingeval van geschillen, betrekking hebbende op de door partijen ondertekende overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation, conform het Reglement van de Mediatorsfederatie Nederland (gevestigd te Rotterdam) zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation.

2|    Zolang de mediation niet is beëindigd, zal geen van de partijen het geschil aan de rechter voorleggen, tenzij uitsluitend ter bewaring van rechten.

3|    Partijen wonen de eerste mediationbijeenkomst gezamenlijk bij. Daarna zijn partijen vrij de mediation op ieder gewenst moment te beëindigen. De mediation vangt aan op het moment dat partijen de eerste gezamenlijke mediationbijeenkomst bijwonen.

4|     Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van mediation, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank [nader in te vullen].